Ngày 29/07/2020 vừa qua, Viện nghiên cứu Đời sống Xã hội – Social Life đã phối với Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM, Unicef triển khai tập huấn khảo sát” “Tình hình thực hiện Quyền trẻ em đối với nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TP.HCM hiện nay”

Nghiên cứu hướng đến mục tiêu đánh giá thực trạng thực hiện quyền trẻ em đối với các nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm góp phần định hướng và tư vấn cho các cơ quan chức năng, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trong việc xây dựng và thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình thực hiện quyền trẻ em trong bối cảnh hiện nay và sắp tới.
Khuôn khổ đề tài này áp dụng cách tiếp cận dựa trên quan điểm về quyền con người. Cách tiếp cận này tập trung vào việc phân tích trách nhiệm của bên chịu trách nhiệm thực hiện quyền và năng lực, sự tham gia của chủ thể mang quyền. Vận dụng tiếp cận dựa trên cơ sở quyền đối chiếu với các quy định trong Công ước Quyền Trẻ em (1989), Luật trẻ em (2016) có thể xác định rằng, trẻ em là chủ thể mang quyền và vì vậy, trẻ em có quyền đòi hỏi người lớn thực hiện các trách nhiệm đối với việc thực hiện quyền trẻ em. Do đó, nghiên cứu mức độ mọi trẻ em Việt Nam được hưởng quyền như đã được đề cập trong Công ước Quyền Trẻ em (CRC), Luật trẻ em.

Viện Social Life

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.