DỊCH VỤ KHOA HỌC

Các dịch vụ nghiên cứu khoa học chuyên sâu

SÁCH CHO GIỚI NGHIÊN CỨU

Với mục đích giới thiệu các tri thức nền tảng và chuyên sâu của khoa học xã hội và nhân văn trên thế giới, tạo điều kiện cần thiết cho sự phát triển nghiên cứu ở đại học, để đại học Việt Nam có thể góp phần vào quá trình sản xuất tri thức của nhân loại trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.