Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

Social Life ra đời với sứ mệnh phát huy vai trò của Khoa học Xã hội   Nhân văn trong tiến trình phát triển đời sống xã hội Việt Nam.

SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU

CHUYÊN GIA NGHIÊN CỨU

PH. THANH THÚY VY
thạc sĩ

NG. PHƯỚC BẢO KHÔI
thạc sĩ

NGUYỄN KHÁNH DIỆP
tiến sĩ

NGUYỄN THU QUỲNH
thạc sĩ

LÊ MINH CÔNG
tiến sĩ

TR. MINH HUY VŨ
TIẾN SĨ

Trần Lê Hoa Tranh
tiến sĩ

Phạm Văn Quang
Tiến sĩ

Lương Văn Hy
GS.TS Nhân học

Trần Hữu Quang
PGS.TS Xã hội học

Nguyễn Thị Từ Huy
Tiến sĩ

Nguyễn Đức Lộc
PGS.TS Nhân học

VIDEO

HỢP TÁC NGHIÊN CỨU

Excellent work. Very good theme, No need support, works perfectly. Congratulations !!
Waiting for version 3.0. Very excited.

Mark Jance / Facebook

Excellent work. Very good theme, No need support, works perfectly. Congratulations !!
Waiting for version 3.0. Very excited.

Mark Jance / Facebook

Excellent work. Very good theme, No need support, works perfectly. Congratulations !!
Waiting for version 3.0. Very excited.

MIRORIM