Trên cơ sở hỗ trợ của tổ chức UNICEF, Hội bảo vệ Quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện nghiên cứu đời sống xã hội (Viện Social Life), tiến hành nghiên cứu thực trạng việc thực hiện Quyền trẻ em đối với các nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, với mục tiêu góp phần định hướng và tư vấn cho các cơ quan chức năng, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trong việc xây dựng và thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bảo vệ trẻ em.

Vào ngày 27 tháng 01 năm 2021 tại Hội bảo vệ Quyền trẻ em thành phố, đã diễn ra buổi gặp mặt của các Chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng hướng đến mục đích hoàn thiện báo cáo nghiên cứu: “Thực trạng việc thực hiện Quyền trẻ em đối với các nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

Dự kiến báo nghiên cứu chính thức sẽ được công bố vào tháng 03/2021.

VIỆN SOCIAL LIFE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.