👨‍🔧Khái niệm phúc lợi xã hội thường được hiểu là bao gồm nhiều chương trình và hoạt động đa dạng trong đó có những hệ thống chính như an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội hay bảo trợ xã hội, bao phủ những lĩnh vực chủ yếu như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nhà ở, chế độ lương hưu, chính sách đối với người hưu trí, gia đình có công, các chính sách trợ cấp thất nghiệp và tạo việc làm, … (Trần Hữu Quang, 2008, trang 4). Phúc lợi xã hội của người lao động trong khảo sát này được thể hiện qua việc các doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước.
🔎Trong số thứ 6, hãy cùng Social Life nhìn lại các kết quả nghiên cứu về phúc lợi xã hội của người lao động tỉnh Vĩnh Long. Dữ liệu định lượng được lấy từ khảo sát 400 người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo cách chọn mẫu mục tiêu. Các kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy, các doanh nghiệp trong mẫu khảo sát đã thực hiện tốt trách nhiệm đối với người lao động để họ tiếp cận được với hệ thống phúc lợi xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.