Thông tin về dự án:
Tên đề tài: Nhận diện xu hướng lựa chọn giá trị sống của thanh niên tại TP HCM
Đơn vị chủ trì: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị thực hiện: Nhóm nghiên cứu đời sống xã hội – Social Life
Chủ nhiệm dự án: PGS.TS Nguyễn Đức Lộc
Liên lạc chuyên môn: sociallife.study@gmail.com hoặc lienhe@sociallife.vn

 
Trong xu hướng hội nhập và bối cảnh toàn cầu hóa, xã hội Việt Nam dần có sự thay đổi quan trọng về hệ giá trị. Vấn đề bản sắc cá nhân và bản sắc văn hóa được đặt ra như một trong những yếu tố quan trọng trong việc định hướng hệ giá trị của toàn xã hội nói chung. Trong đó, giới trẻ có thể được xem là một trong những thành phần quan trọng có vai trò chiến lược trong việc định hình những giá trị mới. Chính vì vậy, việc tìm hiểu và nhận diện những xu hướng chọn lựa giá trị của thanh niên là một trong những vấn đề cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Đặc biệt hơn, các số liệu của đề tài “Nhận diện xu hướng chọn lựa giá trị sống của thanh niên tại thành phố Hồ Chí Minh” cũng là những cơ sở thực tiễn quan trọng để Thành Đoàn chuẩn bị cho các báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động trong Đại hội đại biểu Đoàn TNCS thành phố Hồ Chí Minh sắp tới, giúp cho các hoạt động của Đoàn thanh niên thành phố Hồ Chí Minh trở nên hoàn thiện, có chiều sâu và đi vào thực tế hơn, đáp ứng được những nhu cầu của thanh niên thành phố trong bối cảnh hiện đại.


Về mục đích nghiên cứu, đề tài này được thực hiện nhằm đánh giá nhận thức  của thanh niên hiện nay, từ đó nhận diện xu hướng lựa chọn giá trị sống và xác định những nhân tố tác động đến đời sống của thanh niên và đề ra giải pháp cụ thể, khoa học để giải quyết những vấn đề trên.


Hướng tiếp cận chính của công trình nghiên cứu này là theo hướng tương tác luận trong mối quan hệ giữa cấu trúc xã hội với cá nhân (structure/ agency). Đây cũng là tiền đề cho các khai triển về mặt phương pháp và kỹ thuật khảo sát trong nghiên cứu này. Về phương pháp nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp (Mix Method), kết hợp giữa phương pháp định lượng (Quantitative) và phương pháp định tính (Qualitative). Phương pháp định lượng với dữ liệu định lượng từ khảo sát bảng hỏi (Questionnaire) nhằm nhận diện giá trị được giới trẻ lựa chọn, phương pháp định tính với dữ liệu định tính từ phỏng vấn sâu, nghiên cứu tài liệu nhằm lý giải tâm thế ấy.


Từ các kết quả khảo sát, nghiên cứu này hướng đến phác thảo một góc nào đó chân dung của một bộ phận người trẻ đương đại, cũng như đưa ra được những lý giải và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động đoàn thể trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.