TRIẾT LÝ

 KHOA HỌC – NHÂN BẢN – KHAI PHÓNG
“Khoa học vị thực tiễn, giáo dục vị nhân sinh”

SocialLife Research Institute tập trung vào ba lĩnh vực nghiên cứu chính và được vận hành theo mô hình các Research Lab thông qua việc thu hút các chuyên gia nhà nghiên cứu trong và ngoài nước tham gia vào hoạt động nghiên cứu cụ thể sau đây:

 1. Life Story Research Lab được phát triển từ dự án phi lợi nhuận Sharing Stories – chia sẻ những câu chuyện của người dân trong đại dịch COVID-19 do Viện SocialLife đề xướng với sự tham gia của các tình nguyện viên đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, được thực hiện từ ngày 28/07/2021.
  • Mục tiêu:

Life-Story Research Lab là một không gian tương tác của những người cùng mối quan tâm nghiên cứu nhằm phát triển chuyên môn học thuật trong lĩnh vực nhân học xã hội, đặc biệt đối với lĩnh vực nghiên cứu dòng chảy cuộc đời. Bên cạnh đó, Life-Story Research Lab được thiết lập nhằm hướng tới sự chia sẻ những giá trị tích cực trong chính cộng đồng xã hội thông qua phụng sự cộng đồng bằng sự lắng nghe và thấu cảm những người yếu thế trong xã hội.

  • Lĩnh vực hoạt động: Life – Story Research Lab sẽ tập trung vào hai hướng hoạt động:

Phụng sự cộng đồng thông qua việc lắng nghe, và trợ giúp tâm lý cho những trường hợp có biểu hiện sang chấn tâm lý.

Nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu khoa học theo huuớng phỏng vấn những câu chuyện, lắng nghe những câu chuyện, qua đó, viết lại những câu chuyện và phân tích, viết bài tạp chí, xuất bản sách về các câu chuyện cuộc đời và giáo trình về phương pháp này.

2. Consultancy Research lab là một không gian kết nối các nhà nghiên cứu trong và ngoài Social life có cùng mối quan tâm phân tích, góp ý các chính sách xã hội, đặc biệt là các chính sách cho người yếu thế – những nhóm không có tiếng nói nhưng thực ra đông đảo trong xã hội.

  • Mục tiêu

Đặt mình trong mối quan hệ so sánh với nhiều trung tâm nghiên cứu phân tích chính sách vĩ mô, nhóm nghiên cứu chính sách của Social life xác định tập trung vào điểm nhìn “từ dưới lên”, phản ánh cái nhìn của các nhóm yếu thế, phân tích hành vi của các nhóm yếu thế để đánh giá tác động chính sách.

Điểm mạnh của nhóm nghiên cứu là nghiên cứu định tính, phân tích câu chuyện cuộc đời, tạo mối quan hệ với cộng đồng được nghiên cứu, duy trì và theo dõi trong thời gian dài để có đánh giá sâu của các chính sách, của bất bình đẳng cơ hội lên cuộc đời mỗi cá nhân hoặc thậm chí xuyên thế hệ. Nghiên cứu định tính kết hợp với khảo sát định lượng để trả lời cho các câu hỏi mang tính xu hướng, khái quát.

  • Các chủ đề nghiên cứu

Trong năm 2020, Research lab đã tiến hành các khảo sát đánh giá ảnh hưởng của COV tới các nhóm lao động phi chính thức, người di cư tại TP HCM, Bình Dương; đánh giá quy trình cứu trợ và đưa ra các khuyến nghị về cứu trợ dựa vào năng lực cộng đồng với các nhóm lao động phi chính thức, người di cư.

Hiện nay Research lab đang tiếp tục khảo sát người di cư và người phụ thuộc của người di cư, những xu hướng lao động của người lao động phi chính thức, người di cư trong bối cảnh “bình thường mới”, từ đó đưa ra khuyến nghị chính sách an sinh xã hội, phát triển cộng đồng cho các nhóm này.

Hậu đại dịch, Research lab tiếp tục phân tích chân dung người di cư, vai trò của người di cư với nơi đi và nơi đến, những thách thức đặt ra với thế hệ con cái của người di cư…

3. Digital Social Life Lab là một không gian kết nối để nghiên cứu về cách thức con người sống và tương tác trong không gian mạng và bối cảnh xã hội số của thế kỷ 21.

  • Mục tiêu

Digital Social Life Lab chúng tôi thu hút các học giả, học viên và sinh viên, các nhà hoạch định chính sách, giới thực hành lĩnh vực kinh doanh và công tác xã hội để cùng nhau tìm hiểu về những biến đổi của xã hội và hành vi của con người trong thời đjai kỹ thuật số.

  • Lĩnh vực nghiên cứu và hoạt động

Chúng tôi tiếp cận nghiên cứu đa ngành và liên ngành. Digital Social Life Lab tập trung trong 3 mảng nghiên cứu chính là:

(1) Hành vi, thái độ của giới trẻ

(2) Sự tương tác và phát triển của các cộng đồng trực tuyến

(3) Các vấn đề của Xã hội số.

Hiện tại, đối tượng được nghiên cứu chính của chúng tôi là giới trẻ. Thông qua các hoạt động nghiên cứu, sự kiện và xuất bản, chúng tôi mong muốn kết nối và ươm mầm một thế hệ mới nổi của các học giả và những nhà nghiên cứu về lĩnh vực này, góp phần định hình tương lai của xã hội số.