Life-Story Research Lab được phát triển từ dự án phi lợi nhuận Sharing Stories – chia sẻ những câu chuyện của người dân trong đại dịch COVID-19 do Viện SocialLife đề xướng với sự tham gia của các tình nguyện viên đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, được thực hiện từ ngày 28/07/2021. 

Mục tiêu

Life-Story Research Lab là một không gian tương tác của những người cùng mối quan tâm nghiên cứu nhằm phát triển chuyên môn học thuật trong lĩnh vực nhân học xã hội, đặc biệt đối với lĩnh vực nghiên cứu dòng chảy cuộc đời. Bên cạnh đó, Life-Story Research Lab được thiết lập nhằm hướng tới sự chia sẻ những giá trị tích cực trong chính cộng đồng xã hội thông qua phụng sự cộng đồng bằng sự lắng nghe và thấu cảm những người yếu thế trong xã hội.

 Lĩnh vực hoạt động

Life – Story Research Lab sẽ tập trung vào hai hướng hoạt động:

  • Phụng sự cộng đồng thông qua việc lắng nghe, và trợ giúp tâm lý cho những trường hợp có biểu hiện sang chấn tâm lý.
  • Nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu khoa học theo huuớng phỏng vấn những câu chuyện, lắng nghe những câu chuyện, qua đó, viết lại những câu chuyện và phân tích, viết bài tạp chí, xuất bản sách về các câu chuyện cuộc đời và giáo trình về phương pháp này.

 

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *