“Khoa học vị thực tiễn, giáo dục vị nhân sinh”

TẦM NHÌN:
Đến 2030, Social Life trở thành một tổ chức khoa học, giáo dục hoạt động theo tôn chỉ độc lập có uy tín trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á
SỨ MỆNH:
Nghiên cứu, ứng dụng và phổ biến tri thức khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn xã hội, đời sống nhân sinh qua đó thúc đẩy sự tiến bộ xã hội.