SỨ MỆNH

Nghiên cứu, ứng dụng và phổ biến tri thức khoa học nhằm nêu bật các vấn đề thực tiễn xã hội, đời sống nhân sinh qua đó thúc đẩy sự tiến bộ xã hội.

TẦM NHÌN

Đến 2030, social life trở thành một tổ chức khoa học, giáo dục hoạt động theo tôn chỉ độc lập có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.