NGUYỄN THU QUỲNH

ThS Nguyễn Thu Quỳnh
» Cử nhân Nhân học tại Đại học Khoa học xã hội nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội (2009).
» Thạc sĩ Dân tộc học tại Đại học Khoa học xã hội nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội (2012).
Hướng nghiên cứu: An sinh xã hội, tình trạng lề hóa của các nhóm yếu thế: phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số, người di cư.
Đã từng thực hiện một số đề tài: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và giải pháp ứng phó nhằm giảm thiểu tác động bất lợi tới công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên phạm vi cả nước (Cấp Bộ Lao động thương binh và xã hội);

SỐ ĐIỆN THOẠI

Liên kết nội vùng trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên” (TN3/X16) thuộc Chương trình “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên” (Đề tài cấp nhà nước); Biến đổi xã hội và tình trạng thiệt thòi của trẻ em miền núi phía Bắc” (“Social Change and the Dynamics of Social Exclusion among Ethnic Minority Children in Northern Mountains Vietnam”, Tư vấn độc lập cho Childfund Vietnam); Đánh giá đầu vào cho dự án nâng cao năng lực giải trình trong chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo các dân tộc tại Lâm Đồng (“Increasing Service Performance Accountability”, Tư vấn độc lập cho Marie Stopes International in Vietnam)…
Quá trình công tác:
» 2009-2016: Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
» 2016 đến nay: Tạp chí Tia Sáng, Báo Khoa học và phát triển, Bộ Khoa học và công nghệ.
» Bà Nguyễn Thu Quỳnh là nghiên cứu viên cộng tác của Viện Social Life từ năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.