Xã hội học văn học

100.000

Sẽ không có một xã hội học về một nhà văn độc lập nào đó, càng không có một nhà văn tách biệt khỏi chính hệ thống tạo ra “nhà văn” ấy. Vì vậy, điều kiện để bàn đến một xã hội học nhà văn trước hết là phải gắn kết cách tiếp cận này với các phạm trù “không gian văn học”, “trường văn học”, “định chế văn học”, nghĩa là phải tìm kiếm một lối tiếp cận liên đới với những diễn ngôn khác của xã hội học văn học nói chung, thậm chí của cả khoa học xã hội và nhân văn. Một đề nghị như thế e rằng quá rộng, nhưng rõ ràng nghiên cứu đơn lập ở trong hoàn cảnh này là bất khả