Cấu Hình Xã Hội: Cộng Đồng Công Giáo Bắc Di Cư Tại Nam Bộ

98.000

Về sự hình thành của các giáo xứ Công giáo di cư trên vùng đất mới ở Nam bộ, tác gia đã xướng xuất một luận đề độc đáo để giải thích quá trình này, đó là hiện tượng tái sản xuất cấu trúc cộng đồng giáo xứ dựa trên mô hình làng xã cổ truyền vùng Bắc bộ, cùng với những mối quan hệ thân tộc và đồng hương đặc trưng của mô hình này.