DIỄN DỊCH HAY QUY NẠP?

DIỄN DỊCH HAY QUY NẠP?

Hãy chuẩn hóa luận cứ sau và cho biết luận cứ này của Emile Durkheim là diễn dịch hay quy nạp: ———- “Và trên thực tế, cho tới nay, ngành xã hội học ít nhiều chỉ xử lý các khái niệm, chứ không xử lý các sự vật. Thực vậy...... Read more