Tầm nhìn & sứ mạng

Tầm nhìn

Trở thành một viện nghiên cứu, tạo lập và phổ biến tri thức nhân học, xã hội học có uy tín trên địa bàn;

Trở thành một viện nghiên cứu cung cấp các dịch vụ khoa học chất lượng cao (như phản biện xã hội, tư vấn xã hội, dự báo xã hội, v.v.) về nhân học, xã hội học cho xã hội; góp phần quan trọng trong việc xây dựng nâng cao chất lượng nghiên cứu cho các nghiên cứu viên trong các chương trình, dự án nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; hợp tác trong và ngoài nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Sứ mạng

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực: Khoa học giáo dục nói chung; phương pháp nghiên cứu xã hội học; nhân chủng học; xã hội học chuyên đề (Nghiên cứu về giới và phụ nữ; nghiên cứu gia đình; nghiên cứu về dân số; nghiên cứu về nếp sống; nghiên cứu về các lĩnh vực sản xuất vật chất, dịch vụ); lịch sử Việt Nam

 - Cung cấp dịch vụ tra cứu và chỉ dẫn thông tin khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu (thư mục và toàn văn); dịch vụ nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống thông tin ngân hàng dữ liệu, lưu trữ điện tử; dịch vụ thư viện khoa học và công nghệ; dịch vụ lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ; tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học theo lĩnh vực đăng kí.

- Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng kí phù hợp Luật định.