Design thinking

Design thinking

Design Thinking là một phương pháp để phát triển tư duy của bản thân giải quyết vấn đề. Nó cực kỳ hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp hay các vấn đề chưa rõ ràng. Design Thinking bằng cách hiểu nhu cầu của con người trong việc lấy...... Read more

Khóa đào tạo kỹ năng viết báo cáo khoa học

Khóa đào tạo kỹ năng viết báo cáo khoa học

Mục tiêu khóa học: Nâng cao kiến thức và kỹ năng viết bài cho các tạp chí khoa học và hội thảo trong và ngoài nước; Hướng dẫn các hướng tiếp cận và phân tích nguồn dữ liệu; Chia sẻ kinh nghiệm về việc nộp bản thảo và tóm tắt nghiên cứu khoa học...... Read more