Để có được câu hỏi nghiên cứu hay

Để có được câu hỏi nghiên cứu hay

Mục tiêu của buổi nói chuyện lần này không phải để trả lời rằng câu hỏi nghiên cứu như thế nào là hay, mà để trả lời cho việc làm thế nào để đặt ra một câu hỏi nghiên cứu hay. Đằng sau quá trình đặt câu hỏi, những gì có trong đầu của nhà... Read more

Sự tuân lệnh

Sự tuân lệnh

Tại sao con người tuân theo nhà cầm quyền ngay cả khi họ cảm thấy những gì nhà cầm quyền đang làm là sai? Điểm chính yếu tạo điều kiện xảy ra cuộc diệt chủng Do Thái là khuynh hướng con người tuân lời trong những tình huống mà họ thấy mình có sở...... Read more