Văn chương để làm gì?  Linda Lê như một gợi mở

Văn chương để làm gì? Linda Lê như một gợi mở

Văn chương là một hành động sáng tạo cá nhân. Nhưng khi được công bố trước giới độc giả, văn chương đi vào quá trình giao tiếp. Quá trình giao tiếp trong ý nghĩa rộng nhất của nó, khơi gợi cho chúng ta nhiều suy tưởng, đặc biệt khi đặt sản phẩm...... Read more

DIỄN DỊCH HAY QUY NẠP?

DIỄN DỊCH HAY QUY NẠP?

Hãy chuẩn hóa luận cứ sau và cho biết luận cứ này của Emile Durkheim là diễn dịch hay quy nạp: ———- “Và trên thực tế, cho tới nay, ngành xã hội học ít nhiều chỉ xử lý các khái niệm, chứ không xử lý các sự vật. Thực vậy...... Read more