Phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật – Thực trạng và giải pháp

75.000

Việc xây dựng hệ thống giải pháp phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn có mang lại hiệu quả cao , góp phần bảo đảm an ninh trật tự và sự phát triển kinh tế , xã hội trên địa bàn tỉnh ? Để trả lời cho những câu hỏi đó , việc triển khai đề tài nghiên cứu “ Hệ thống giải pháp phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới ” là rất cần thiết . Mục đích chính của nghiên cứu là tìm hiểu các mô hình , giải Pháp phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật trên thế 801 và Việt Nam ; xây dựng các hướng tiếp cận về người chưa thành Men vi phạm pháp luật , đồng thời nghiên cứu thực trạng và các yếu ảnh hưởng, trên cơ sở đó để xuất hệ thống giải pháp phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới .

Out of stock