Hiện đại và động thái của truyền thông ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học Quyển 1: Môi trường và kinh tế

180.000

Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học là bộ sách gồm 5 quyển. Cuốn sách này là từ những bài tham luận trong Hội thảo quốc tế Nhân học về Việt Nam tại Bình Châu trong 4 ngày vào tháng 12 năm 2007 được Trường Đại học Khoa học Xã hôi và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Toronto (Canada) đồng tổ chức. Bộ sách này bao gồm những bài viết của các nhà nhân học trong và ngoài nước nghiên cứu đã góp phần soi sáng những động thái văn hóa xã hội, kinh tế, môi trường và quản lý VIệt Nam đương đại.

Available on backorder