Giáo trình phương pháp thu thập và xử lý thông tin định tính

12.000

Khi tiến hành thu thập dữ liệu, nhà nghiên cứu phải xác định chiến lược nghiên cứu phù hợp nhất. Việc sử dụng chiến lược nào liên quan đến dạng dữ liệu thông tin cần thu thập. Nếu cần thông tin là những con số thì phương pháp nghiên cứu định lượng là thích hợp nhất. Nhưng nếu dữ liệu cần thu thập là những thông tin không đo đếm được, thường ở dạng từ ngữ, lời nói, âm thanh , hình ảnh, . . . thì phương pháp nghiên cứu thích hợp với bạn sẽ là định tính. Phương pháp này thường được sử dụng trong các ngành Nhân học, Dân tộc học, Sử học, Chính trị học, Xã hội học , . . .

Out of stock