Đời Sống Xã Hội Việt Nam Đương Đại (Tập 2) – Những người thiểu số ở đô thị: Lựa chọn, trở thành, khác biệt

150.000

Xã hội Việt Nam trong bối cảnh đương đại đang tiến vào hành trình chuyến đi mạnh mẽ với quá trình phát triển của nền kinh tế công nghiệp, Hiện tượng chuyển đi ấy có lẽ được thể hiện rõ nét nhất qua những người dòng di cư vào các khu đô thị hiện đại. Kết quả là những dòng người này đã nhanh chóng tiếp nhận vào bản thân mình những đặc điểm của môi trường đô thị và sớm trở thành lực lượng lao động giữ vai trò chủ chốt trong quá trình trong quá trình sản xuất. Chúng ta sẽ nhìn nhận sự kiện chuyển hóa cơ cấu xã hội và tâm tính cộng đồng này như thế nào? Ở góc độ quan sát tổng thể, chúng ta thừa nhận rằng, trong cuộc sống mưu sinh ở nơi phố thị, đời sống của họ không luôn là màu hồng. Họ phải đối diện với nhiều rủi ro, khó khăn, trong cuộc sống hằng ngày.