Văn học di dân

153.000

Dưới nhiều góc độ nghiên cứu như văn học, văn hóa học, nhân học, xã hội học, nữ quyền học,… thì văn học nữ di dân là một đối tượng nghiên cứu rất thú vị. Tìm hiểu về cộng đồng nhà văn nữ di dân Việt Nam sẽ giúp chúng ta soi sáng một số vấn đề liên quan đến “văn học di dân”, “văn học nữ”, “văn học thế giới”,… Vì vậy, việc tìm hiểu về văn học nữ Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng là một mối quan tâm hứa hẹn đầy hấp dẫn vì người Việt là cộng đồng di dân châu Á khá đông ở Hoa Kỳ.