Consultancy Research lab là một không gian kết nối các nhà nghiên cứu trong và ngoài Social life có cùng mối quan tâm phân tích, góp ý các chính sách xã hội, đặc biệt là các chính sách cho người yếu thế – những nhóm không có tiếng nói nhưng thực ra đông đảo trong xã hội.

Mục tiêu

Đặt mình trong mối quan hệ so sánh với nhiều trung tâm nghiên cứu phân tích chính sách vĩ mô, nhóm nghiên cứu chính sách của Social life xác định tập trung vào điểm nhìn “từ dưới lên”, phản ánh cái nhìn của các nhóm yếu thế, phân tích hành vi của các nhóm yếu thế để đánh giá tác động chính sách.

Điểm mạnh của nhóm nghiên cứu là nghiên cứu định tính, phân tích câu chuyện cuộc đời, tạo mối quan hệ với cộng đồng được nghiên cứu, duy trì và theo dõi trong thời gian dài để có đánh giá sâu của các chính sách, của bất bình đẳng cơ hội lên cuộc đời mỗi cá nhân hoặc thậm chí xuyên thế hệ. Nghiên cứu định tính kết hợp với khảo sát định lượng để trả lời cho các câu hỏi mang tính xu hướng, khái quát.

Các chủ đề nghiên cứu

Trong năm 2020, Research lab đã tiến hành các khảo sát đánh giá ảnh hưởng của COVID tới các nhóm lao động phi chính thức, người di cư tại TP HCM, Bình Dương; đánh giá quy trình cứu trợ và đưa ra các khuyến nghị về cứu trợ dựa vào năng lực cộng đồng với các nhóm lao động phi chính thức, người di cư.

Hiện nay Research lab đang tiếp tục khảo sát người di cư và người phụ thuộc của người di cư, những xu hướng lao động của người lao động phi chính thức, người di cư trong bối cảnh “bình thường mới”, từ đó đưa ra khuyến nghị chính sách an sinh xã hội, phát triển cộng đồng cho các nhóm này.

Hậu đại dịch, Research lab tiếp tục phân tích chân dung người di cư, vai trò của người di cư với nơi đi và nơi đến, những thách thức đặt ra với thế hệ con cái của người di cư…

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *