Giới thiệu và khả năng áp dụng

Văn bản này nói về các vấn đề trách nhiệm, đạo đức mang tính pháp lý trong các hoạt động nghiên cứu về đời sống xã hội.

Văn bản này nêu ra những kỳ vọng đối với Viện Nghiên Cứu Đời Sống Xã Hội và các nhà nghiên cứu khác trong việc thúc đẩy và duy trì một môi trường nghiên cứu về trí tuệ cách trung thực, liêm chính mang tính học thuật và nghiêm ngặt về mặt khoa học.

Văn bản này mang tính tham chiếu cho các vấn đề như trách nhiệm của người nghiên cứu với người cung cấp thông tin, sự thận trọng để tránh gây tổn hại cho người khác, sự trung thực và bảo mật thông tin, cách ứng xử của một nghiên cứu viên ở thực địa.

Văn bản này có đính kèm mẫu văn bản thỏa thuận không hạn chế khi thu thập thông tin giúp làm rõ các vấn đề như tác quyền và các vụ tranh chấp, kiện tụng.

Mở đầu

Các nhà nhân chủng học làm việc ở nhiều nơi trên thế giới trong mối quan hệ cá nhân chặt chẽ với các dân tộc và tình huống mà họ nghiên cứu. Với công việc rất đa dạng và phức tạp nên họ cần có một hệ thống kỷ luật riêng cùng với đồng nghiệp, sinh viên, nhà tài trợ, đối tượng nghiên cứu, chính phủ và các cá nhân cùng các nhóm cụ thể mà họ thực hiện nghiên cứu thực địa, các nhóm dân cư và lợi ích khác ở các quốc gia mà họ làm việc.

Nghiên cứu các quá trình và các vấn đề ảnh hưởng đến phúc lợi chung của con người. Trong một lĩnh vực có sự tham gia phức tạp như vậy, sự hiểu lầm, xung đột và sự cần thiết phải đưa ra lựa chọn giữa các giá trị xung đột nhất định sẽ nảy sinh và tạo ra các tình huống khó xử về đạo đức. Trách nhiệm hàng đầu của các nhà nhân học là phải lường trước những điều này và lên kế hoạch giải quyết chúng sao cho không gây thiệt hại cho những người mà họ nghiên cứu và trong chừng mực có thể, cho cộng đồng học giả của họ. Nếu những điều kiện này không thể được đáp ứng, nhà nhân chủng học sẽ được khuyên không nên theo đuổi mảng nghiên cứu cụ thể.

Vi vậy, các điều khoản và nguyên tắc sau đây được coi là nền tảng cho việc theo đuổi nghề nghiệp có trách nhiệm và đạo đức của nhà nhân chủng học.

PHẦN 2
QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG NGHIÊN CỨU
Đạo đức nghiên cứu cung cấp các hướng dẫn cho việc tiến hành nghiên cứu có trách nhiệm. Ngoài ra, nó giáo dục và giám sát các nhà nhân chủng học thực hiện nghiên cứu để đảm bảo một tiêu chuẩn đạo đức cao. Sau đây là tóm tắt chung về một số nguyên tắc đạo đức:
a) Độc lập:
Có khả năng tự chủ trong cách nghĩ và trong công việc là cách thức tốt nhất để thúc đẩy sự phát triển bản thân và tổ chức.
b) Trung thực:
Báo cáo trung thực các dữ liệu, kết quả, phương pháp, thủ tục và tình trạng thực tế. Không bịa đặt, làm sai lệch hoặc xuyên tạc dữ liệu.
c) Khách quan:
Cố gắng tránh sai lệch trong thiết kế thử nghiệm, phân tích dữ liệu, giải thích dữ liệu, đánh giá đồng cấp, quyết định nhân sự, cấp văn bản, lời nói của chuyên gia và các khía cạnh khác của nghiên cứu.
d) Liêm chính:
Giữ lời hứa và thỏa thuận của nhà nghiên cứu; hành động với sự chân thành; phấn đấu cho sự nhất quán về tư tưởng và hành động.
e) Cẩn thận:
Tránh những sai sót và sơ suất bất cẩn; kiểm tra cẩn thận và nghiêm túc công việc của người nghiên cứu và công việc của các đồng nghiệp. Lưu giữ hồ sơ cách tốt nhất về các hoạt động nghiên cứu chung và riêng.
f) Cởi mở:
Chia sẻ dữ liệu, kết quả, ý tưởng, công cụ, tài nguyên. Hãy mở lòng lắng nghe và rút kinh nghiệm từ những lời đóng góp ý kiến hoặc lời phê bình từ nhiều cách nhìn khác biệt và những ý tưởng mới.
g) Tôn trọng sở hữu trí tuệ:
Tôn trọng những bằng sáng chế, bản quyền và các hình thức sở hữu trí tuệ khác. Không sử dụng dữ liệu, phương pháp hoặc kết quả chưa được xác minh cách rõ rệt mà không được phép. Không bao giờ được phép đạo văn hoặc ăn cắp ý tưởng của các nhà nghiên cứu khác mà không có phép của họ.
h) Bảo mật:
Bảo vệ thông tin liên lạc của tất cả những bên liên quan trong nghiên cứu, chẳng hạn như giấy tờ hoặc tài trợ được nộp để xuất bản, hồ sơ nhân sự, bí mật thương mại hoặc quân sự và hồ sơ của đối tượng được nghiên cứu.

i) Xuất bản có trách nhiệm:
Xuất bản để thúc đẩy nghiên cứu và học bổng, không chỉ để thúc đẩy sự nghiệp của cá nhân nhưng còn là của một tập thể. Tránh lãng phí và xuất bản trùng lặp.
j) Đồng hành có trách nhiệm:
Giúp giáo dục, cố vấn và tư vấn cho nghiên cứu sinh, thực tập sinh hoặc các ứng sinh và sinh viên. Thúc đẩy những việc có ý nghĩa và quyền lợi cho họ và cho phép họ đưa ra quyết định của riêng mình.
k) Tôn trọng người khác:
Tôn trọng đồng nghiệp và tất cả những ai liên hệ đến quá trình nghiên cứu và đối xử công bằng với họ.
l) Trách nhiệm xã hội:
Cố gắng thúc đẩy lợi ích xã hội và ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tác hại xã hội thông qua nghiên cứu, giáo dục cộng đồng và vận động các chính sách phù hợp.
m) Không phân biệt đối xử:
Tránh phân biệt đối xử với đồng nghiệp, nghiên cứu sinh, thực tập sinh hoặc các ứng sinh và sinh viên trên cơ sở giới tính, chủng tộc, dân tộc hoặc các yếu tố khác không liên quan đến năng lực khoa học và tính chính trực của họ.
n) Năng lực:
Duy trì và nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân thông qua tự đào tạo, cập nhật kiến thức và học tập suốt đời; thực hiện các bước để thúc đẩy năng lực trong khoa học nói chung.
o) Tính hợp pháp:
Biết và tuân thủ các luật liên quan và các chính sách thể chế của từng địa phương và chính phủ.
p) Bảo vệ thiên nhiên:
Thể hiện sự tôn trọng và quan tâm thích hợp đối với vũ trụ, động vật, thực vật trong môi trường tự nhiên nhất là khi sử dụng chúng trong nghiên cứu. Không tiến hành các thí nghiệm không cần thiết hoặc chỉ có thiết bị kém chất lượng.

q) Bảo vệ con người:
Khi tiến hành nghiên cứu đối tượng là con người, những nhà nghiên cứu cần tính toán để giảm thiểu tác hại, rủi ro và tối đa hóa lợi ích; tôn trọng phẩm giá, quyền riêng tư và quyền tự chủ của con người.
2. Các nhà nghiên cứu phải duy trì các nguyên tắc chung của việc tiến hành nghiên cứu có trách nhiệm trong tất cả các khía cạnh nghiên cứu của họ, điều này có nghĩa là thúc đẩy và duy trì một môi trường nghiên cứu mang tính học thuật và nghiêm ngặt về mặt khoa học. Trách nhiệm của Viện Social Life và của các nhà nghiên cứu khoa học được xác định như sau:
a)Thiết lập và duy trì các thông lệ quản trị và quản lý tốt để tiến hành nghiên cứu có trách nhiệm.
b) Xác định và tuân thủ các luật, quy định, hướng dẫn và chính sách liên quan đến việc thực hiện nghiên cứu.
c) Cung cấp đào tạo và tập huấn cần thiết nhằm thúc đẩy và hỗ trợ việc tiến hành nghiên cứu có trách nhiệm cho tất cả các nhà nghiên cứu và những người ở các vai trò liên quan khác.
d) Đảm bảo người giám sát các nghiên cứu sinh, thực tập sinh hoặc các ứng sinh và sinh viên nghiên cứu có kỹ năng, trình độ và nguồn lực phù hợp.
e) Xác định và đào tạo cố vấn liêm chính trong nghiên cứu, những người hỗ trợ thúc đẩy và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu có trách nhiệm và cung cấp lời khuyên cho những người có lo ngại về khả năng vi phạm quy tắc nghiên cứu.
f) Hỗ trợ phổ biến có trách nhiệm các kết quả nghiên cứu. Khi cần thiết, phải thực hiện hành động để sửa sai hồ sơ một cách kịp thời.
g) Cung cấp cơ chế để tiếp nhận các mối quan tâm hoặc khiếu nại về khả năng vi phạm quy tắc nghiên cứu. Điều tra và giải quyết các vi phạm có thể xảy ra đối với quy tắc nghiên cứu.
h) Đảm bảo rằng quá trình quản lý và điều tra các mối quan tâm hoặc khiếu nại về khả năng vi phạm quy tắc nghiên cứu là kịp thời, hiệu quả và phù hợp với sự công bằng về thủ tục.
i) Các kết quả điều tra dựa trên sự cân bằng của các xác suất và đảm bảo mọi hành động đều tương xứng với mức độ nghiêm trọng của vi phạm.
j) Cung cấp hướng dẫn và cố vấn về tiến hành nghiên cứu có trách nhiệm cho các nhà nghiên cứu khác hoặc thực tập sinh nghiên cứu dưới sự giám sát của họ và khi thích hợp, giám sát hoạt động của họ.

k) Tuân thủ các luật, quy định liên quan, tiêu chuẩn kỷ luật, hướng dẫn đạo đức và chính sách thể chế liên quan đến việc tiến hành nghiên cứu có trách nhiệm. Đảm bảo rằng các phê duyệt thích hợp phải đạt được trước khi bắt đầu nghiên cứu và tuân thủ các điều kiện của bất kỳ phê duyệt nào trong suốt quá trình nghiên cứu.
l) Đảm bảo rằng các nguyên tắc đạo đức nghiên cứu về giá trị và tính liêm chính, công bằng, quyền lợi và tôn trọng được áp dụng cho nghiên cứu con người.
m) Tương tác với người dân bằng thái độ tôn trọng các quyền hợp pháp của họ cũng như luật pháp, phong tục và cách thức phù hợp với địa phương.
n) Đảm bảo nguyên tắc thay thế, giảm thiểu và sàng lọc được xem xét ở tất cả các giai đoạn nghiên cứu liên quan đến thế giới tự nhiên. Cần giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến động vật, thực vật, sinh vật trong thế giới tự nhiên.

o) Áp dụng các phương pháp phù hợp với mục đích của nghiên cứu và đảm bảo rằng các kết luận được chứng minh bởi các kết quả.
p) Lưu giữ hồ sơ rõ ràng, chính xác, an toàn và đầy đủ về tất cả các nghiên cứu bao gồm dữ liệu nghiên cứu và tài liệu chính. Khi có thể và thích hợp, cho phép các bên liên quan truy cập và tham khảo những thông tin này.
q) Phổ biến các kết quả nghiên cứu một cách có trách nhiệm, chính xác và rộng rãi. Khi cần thiết, có thể thực hiện hành động sửa sai hồ sơ một cách kịp thời.
r) Đảm bảo rằng tác giả của kết quả nghiên cứu là tất cả những người tham gia nghiên cứu và chỉ những người có đóng góp đáng kể về trí tuệ hoặc học thuật cho nghiên cứu và đầu ra của nó, và họ đồng ý được liệt kê là tác giả.
s) Cảm ơn những người đã đóng góp vào nghiên cứu.
t) Trích dẫn và ghi nhận các công việc có liên quan khác một cách thích hợp và chính xác.
u) Tham gia xét duyệt một cách công bằng, chặt chẽ, kịp thời và duy trì tính bảo mật của nội dung.
v) Báo cáo các vi phạm đáng ngờ đối với quy tắc nghiên cứu cho Viện Social Life hoặc cơ quan có liên quan.