Lĩnh vực hoạt động

Nhiệm vụ chính của Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội

(1) Nghiên cứu

+ Nghiên cứu triển khai, thực hiện các dự án liên quan đến bảo tồn ký ức đời sống xã hội.

+ Phân tích, dự báo các xu hướng xã hội, phát trienr nguồn nhân lực, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào dời sống xã hội.

(2)  Dự án khoa học

+ Thực hiện các dự án nghiên  cứu về giáo dục, đào tạo, tổ chức đào tạo và hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hoá, xã hội, phát triển nguồn nhân lực.
+ Tổ chức hội nghị, hội thảo.
+ Tư vấn, thông tin và hỗ trợ trong các lĩnh vực nghiên cứu văn hoá - xã hội.

(3)  Hợp tác đối ngoại: Liên kết với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của nhóm nghiên cứu theo những quy định cho phép của pháp luật.

Các lĩnh vực hoạt động chính của Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội

(1) Đào tạo - hỗ trợ giáo dục

+ Đào tạo kỹ năng - nghiệp vụ
+ Tổ chức đào tạo theo nhu cầu

(2) Khoa học - công nghệ

+ Cung cấp dịch vụ về NCKH như: khảo sát xã hội, hỗ trợ nghiên cứu, dịch thuật, biên tập,v.v...
+ Cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin nhằm giải quyết các yêu cầu thực tiễn

(3) Xuất bản

+ Liên kết xuất bản sách, giáo trình nghiên cứu về các khía cạnh đời sống xã hội.