Lĩnh vực hoạt động

Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Viện Nghiên cứu đời sống xã hội:

(1) Trở thành một viện nghiên cứu, tạo lập và phổ biến tri thức nhân học, xã hội học có uy tín trên địa bàn;

(2) Trở thành một viện nghiên cứu cung cấp các dịch vụ khoa học chất lượng cao (như phản biện xã hội, tư vấn xã hội, dự báo xã hội, v.v.) về nhân học, xã hội học cho xã hội; góp phần quan trọng trong việc xây dựng nâng cao chất lượng nghiên cứu cho các nghiên cứu viên trong các chương trình, dự án nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; hợp tác trong và ngoài nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện và Công ty.