Lĩnh vực hoạt động

Nhiệm vụ chính của Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội

(1) Nghiên cứu

+ Nghiên cứu triển khai, thực hiện các dự án liên quan đến bảo tồn ký ức đời sống xã hội.

+ Phân tích, dự báo các xu hướng xã hội, phát trienr nguồn nhân lực, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào dời sống xã hội.

(2)  Dự án khoa học

+ Thực hiện các dự án nghiên  cứu về giáo dục, đào tạo, tổ chức đào tạo và hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hoá, xã hội, phát triển nguồn nhân lực.
+ Tổ chức hội nghị, hội thảo.
+ Tư vấn, thông tin và hỗ trợ trong các lĩnh vực nghiên cứu văn hoá - xã hội.

(3)  Hợp tác đối ngoại: Liên kết với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của nhóm nghiên cứu theo những quy định cho phép của pháp luật.

Các lĩnh vực hoạt động chính của Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội

1. Nghiên cứu: Nghiên cứu triển khai, thực hiện các dự án liên quan đến đời sống xã hội; Phân tích, dự báo các xu hướng xã hội,  phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào đời  sống xã hội.

2. Đào tạo: Tổ chức các khóa tập huấn, tổ chức đào tạo và hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh  vực văn hóa, xã hội, phát triển nguồn nhân lực; Tổ chức hội nghị, hội  thảo; Tư vấn, thông tin và hỗ trợ trong các lĩnh vực nghiên cứu văn hóa -  xã hội.

3. Truyền thông, xuất bản: tổ chức bảo, liên kết với hầu hết các nhà xuất bản sách, tập san có uy tín trong cộng đồng xã hội.

4. Phụng sự cộng đồng: Tổ chức và liên kết các nhà đầu tư, các hiệp hội xã hội tổ chức các hoạt động Phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy sự phát triển, tăng cường cơ hội cho những người yếu thế trong xã hội.

5. Hợp tác đối ngoại: Liên kết với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của viện nghiên cứu theo những quy định  cho phép của pháp luật.

Chức năng - nhiệm vụ

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực: Khoa học giáo dục nói chung; phương pháp nghiên cứu xã hội học; nhân chủng học; xã hội học chuyên đề (Nghiên cứu về giới và phụ nữ; nghiên cứu gia đình; nghiên cứu về dân số; nghiên cứu về nếp sống; nghiên cứu về các lĩnh vực sản xuất vật chất, dịch vụ); lịch sử Việt Nam

 - Cung cấp dịch vụ tra cứu và chỉ dẫn thông tin khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu (thư mục và toàn văn); dịch vụ nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống thông tin ngân hàng dữ liệu, lưu trữ điện tử; dịch vụ thư viện khoa học và công nghệ; dịch vụ lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ; tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học theo lĩnh vực đăng kí.

- Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng kí phù hợp Luật định.