Quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Quyền hạn

Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa – Giáo dục Đời sống xã hội được quyền:

(1) Tập hợp, tổ chức và khai thác các tiềm năng khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực nhân học, xã hội học và các lĩnh vực có liên quan nhằm thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của mình;

(2) Tham gia tuyển chọn, đấu thầu, nhận đơn đặt hàng trực tiếp nhằm thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ;

(3) Lựa chọn đối tác, lựa chọn hình thức hợp tác khoa học; liên doanh, liên kết, ký kết và thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa học với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa – Giáo dục Đời sống xã hội gồm:

(1) Giám đốc và Phó Giám đốc;

(2) Văn phòng quản lý về hành chính, cơ sở vật chất, tài chính, và kế hoạch; và thực hiện nhiệm vụ nghiênc ứu cơ bản, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học cơ bản về nhân học, xã hội ở các địa phương và trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh;

(3) Một Hội đồng khoa học gồm các nhà khoa học có uy tín và năng lực trong lĩnh vực nghiên cứu đời sống xã hội, làm nhiệm vụ tư vấn cho Giám đốc trong việc xây dựng các chiến lược phát triển, các kế hoạch hoạt động khoa học của Trung tâm, và đánh giá các sản phẩm khoa học có liên quan.

Trong giai đoạn đầu (năm 2014 – 2018),Trung tâm sẽ có một Giám đốc, một Phó Giám đốc, hai cán bộ có trình độ Thạc sĩ và hai nhân viên phục vụ nghiên cứu có trình độ Cử nhân.

– Giám đốc phụ trách chung, kiêm các công tác đối ngoại và tổ chức hoạt động nghiên cứu;

– Phó Giám đốc phụ trách các công tác ứng dụng, quảng bá, xuất bản;

– Một Thạc sĩ vừa làm cán bộ nghiên cứu cơ hữu, vừa trợ giúp Giám đốc trong các công tác đối ngoại và tổ chức hoạt động nghiên cứu; – Một Thạc sĩ vừa làm cán bộ nghiên cứu cơ hữu, vừa trợ giúp Phó Giám đốc trong các công tác ứng dụng, quảng bá và xuất bản.

– Hai nhân viên có trình độ Cử nhân làm công tác phục vụ nghiên cứu kiêm phụ trách các công tác văn phòng, tài vụ – kế toán. 2.7.3. Cùng với sự gia tăng về hiệu quả hoạt động và khả năng tài chính, Trung tâm sẽ tuyển bổ sung các cán bộ nghiên cứu và nhân viên chuyên trách các mảng hoạt động. Tốc độ phát triển về cơ cấu tổ chức nói riêng và về mọi mặt của Trung tâm nói chung phụ thuộc vào hai nhân tố:

(a) Nhân tố chủ quan là hiệu quả hoạt động khoa học của Trung tâm;

(b) Nhân tố khách quan là mức độ đầu tư của Hội dân tộc học- nhân học TP.HCM.

VIỆN SOCIAL LIFE
Địa chỉ: lầu 2, Saigonuicom Building, 190B, Trần Quang Khải, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0983-634-482
Email: sociallife.study@gmail.com RSS Bài viết · RSS Bình luận
học NVivo, NVivo | Liên kết: Mua thuốc dài mi Careprost Ấn Độ
Website đang chạy thử nghiệm và chờ giấy phép Trang thông tin tổng hợp.
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie