Ấn phẩm khoa học

Phòng ngừa người chưa vị thành niên vi phạm pháp luật - Thực trạng và giải pháp

Tác giả: Phạm Văn Thanh, Nguyễn Thọ Hải, Lê Minh Công, Nguyễn Minh Thức, Nguyễn Thành Công

75.000 đ Đã có VAT

MỤC LỤC

CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÒNG NGỪA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI TRONG TÌNH HÌNH MỚI

CHƯƠNG II - CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ PHÒNG NGỪA NGƯỜI CHƯA VỊ THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

CHƯƠNG III - MÔ HÌNH, GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

CHƯƠNG IV- THỬ NGHIỆM GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO