Ấn phẩm khoa học

Nhận diện xu hướng lựa chọn giá trị sống của sinh viên tỉnh Đồng Nai hiện nay

Tác giả: Nguyễn Đức Lộc, Lê Anh Vũ, Nguyễn Thị Thảo, Tạ Thị Phấn

Sách không bán

Trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội đang diễn ra đã kéo theo những thay đổi trong đời sống tinh thần và hệ giá trị của người trẻ. Các định chế xã hội liên quan đến đời sống thanh niên đang phải nỗ lực khám phá nhận thức lối sống của người trẻ để qua đó có thể đưa ra những kế hoạch, phương hướng phù hợp với bối cảnh chuyển biến của xã hội hiện nay.


Với nỗ lực phác họa bức tranh chung về lối sống, mẫu hình sống lý tưởng của sinh viên Đồng Nai, Nhóm nghiên cứu đời sống xã hội – Viện Social Life phối hợp với Hội sinh viên Đồng Nai đã tiến hành nghiên cứu: NHẬN DIỆN XU HƯỚNG LỰA CHỌN GIÁ TRỊ SỐNG CỦA SINH VIÊN TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAY. Nghiên cứu này được tiến hành trong 7 tháng (từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2018) với kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp bằng bản hỏi 800 sinh viên từ 18 đến 22 tuổi đang sinh sống, học tập tại tỉnh Đồng Nai.


Ý tưởng chính yếu của dự án nghiên cứu này được thiết kế dựa trên các mục tiêu:

(1) Nhận diện các trào lưu xã hội tác động đến tình hình tư tưởng, giá trị sống của sinh viên Đồng Nai hiện nay thông qua: nhận thức về chính trị và mục tiêu cuộc đời; suy nghĩ, thói quen trong học hành, sử dụng mạng xã hội, nghề nghiệp, giải trí, tình nguyện của sinh viên hiện nay. 

(2) Khám phá và phân tích các nhân tố tác động đến việc chọn lựa những giá trị sống/tư tưởng của sinh viên Đồng Nai, giữa các hệ giá trị đang tồn tại trong xã hội Việt Nam (Truyền thống và hiện đại).

(3) Lý giải sự chuyển biến trong việc lựa chọn giá trị, mẫu hình sống của sinh viên đang học tập, làm việc tại tỉnh Đồng Nai

(4) Hình thành các cơ sở lý luận để đề xuất tư vấn các giải pháp khoa học hoạt động Đoàn TN, Hội SV trong thời gian tới.

MỤC LỤC

THÔNG TIN DỰ ÁN
1. CÁC ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU CỦA MẪU KHẢO SÁT SINH VIÊN TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
2. ĐẶC ĐIỂM NHẬN THỨC LỐI SỐNG CỦA SINH VIÊN TỈNH ĐỒNG NAI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

2.1. Nhận thức về điều kiện sống và các khía cạnh đời sống tinh thần của sinh viên
2.1.1. Nhận thức về điều kiện sống và mức độ hài lòng
2.1.2. Học hành
2.1.3. Đặc điểm nhận thức sinh viên qua các hình thức giải trí
- Địa điểm thư giãn, giải trí khi rảnh rỗi
2.1.4. Đặc điểm nhận thức, lối sống qua quan niệm của sinh viên về Hôn nhân – gia đình
2.1.5. Đặc điểm nhận thức, lối sống của sinh viên về Nghề nghiệp và mục tiêu cuộc đời
2.2. Nhận thức đặc điểm nhận thức của sinh viên về trách nhiệm công dân
2.2.1. Đặc điểm nhận thức sinh viên về môi trường sống
- Đặc điểm nhận thức của sinh viên về môi trường xã hội trong mối tương quan với các tổ chức xã hội
- Đặc điểm nhận thức của sinh viên về Môi trường tự nhiên
- Đặc điểm nhận thức của sinh viên về các vấn đề chính trị trong cuộc sống
2.2.2. Đặc điểm nhận thức, lối sống của sinh viên về trách nhiệm công dân
2.2.3. Đặc điểm nhận thức, lối sống của sinh viên về hoạt động tình nguyện – phục vụ cộng đồng
3. NHỮNG XU HƯỚNG LỰA CHỌN GIÁ TRỊ SỐNG CỦA THANH NIÊN  VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN TRONG BỐI CẢNH XÃ HỘI HIỆN NAY
3.1.1. Mạng xã hội và nhu cầu cá nhân của người trẻ
3.1.2. Mạng xã hội: Không gian công cộng và sự liên kết xã hội
3.2. Sự chuyển dịch những giá trị sống trong thanh niên
3.3. Dự báo tình hình hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên trong bối cảnh mới
4. KẾT LUẬN