Ấn phẩm khoa học

Giáo trình Phương pháp đánh giá nhanh với sự tham gia của cộng đồng trong nghiên cứu khoa học xã hội

Tác giả: Nguyễn Đức Lộc, Phan Thị Kim Liên, Dương Hiền Hạnh

17.000 đ Đã có VAT

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NHANH VỚI SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG (PRA)

CHƯƠNG 2. SỰ ĐỒNG THUẬN VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 3. CÁC KỸ THUẬT VÀ KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU TRONG ĐÁNH GIÁ NHANH VỚI SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG

CHƯƠNG 4. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU TẠI THỰC ĐỊA VỚI SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC CÔNG CỤ, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NHANH VỚI SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG (PRA)

TÀO LIỆU THAM KHẢO