Ấn phẩm khoa học

Giáo trình Phương pháp thu thập và xử lý thông tin định tính

Tác giả: Nguyễn Đức Lộc, Lê Thị Mỹ Dung, Bùi Trần Ca Dao

12.000 đ Đã có VAT

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH

CHƯƠNG 2. SỰ ĐỒNG THUẬN VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 3. NHỮNG HƯỚNG TIẾP CẬN CHÍNH TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH

CHƯƠNG 4. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT THỰC HIỆN

CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH

CHƯƠNG 6. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM NVIVO VÀO NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH

TÀI LIỆU THAM KHẢO