Ấn phẩm khoa học

Báo cáo đề tài khảo sát xã hội

Tác giả: Nguyễn Đức Lộc (chủ nhiệm đề tài), Lê Anh Vũ, Nguyễn Thị Thảo, Phạm Giao Tiểu Ái

Sách không bán

Khi đề cập đến vai trò và chức năng của Đội TNTP HCM đối với hoạt động vui chơi, giải trí và học tập của học sinh là xem xét định chế này như là một chủ thể tham gia vào tiến trình xã hội hóa cá nhân trẻ em. Tuy nhiên, tổ chức Đội cũng bị tác động bởi hoàn cảnh, môi trường sống ở đô thị như các chủ thể khác, vì vậy hoạt động tổ chức này gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, sự chuyển biến xã hội diễn ra nhanh chóng, trong khi các mô hình hoạt động của Hội chưa kịp cải tiến để theo kịp nhu cầu xã hội, đáp ứng nhu cầu của trẻ em cũng là một thách thức của tổ chức này.

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU

PHẦN A: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN, KHUNG PHÂN TÍCH VÀ LÝ THUYẾT

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KỸ THUẬT KHẢO SÁT

PHẦN B: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

I. ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT

1. Chân dung học sinh tại đô thị

2. Chân dung những người làm công tác Đội

II. CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA HỌC SINH ĐÔ THỊ: HỌC HÀNH, VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ NHẬN THỨC VỀ QUYỀN TRẺ EM

1. Vấn đề học tập

2. Vấn đề vui chơi, giải trí, loại nhạc thích nghe

3. Vấn đề sử dụng thiết bị công nghệ thông minh

4. Những lo lắng của học sinh

5. Nhận thức về Quyền trẻ em - Nội dung về Quyền trẻ em được tuyên truyền

III. VAI TRÒ CỦA ĐỘI TNTP HCM TP.HCM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THIẾU NHI CỦA THÀNH PHỐ

1. Đối với hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học

2. Đối với hoạt động giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống

3. Đối với hoạt động vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe

IV. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC ĐỘI HIỆN NAY VÀ MỘT VÀI ĐỀ XUẤT